© Copyright 2020

iTF Tower
Concept Model

iTF Tower

The task of the project is the design of a colocation center in Bruxelles. A colocation center - also called carrier hotel is a special type of data center. The operators offer their customers the ability to install their own server.The need of this type of function buildings is obvious in the digital era that we live in, and such buildings will be commоnly seen in the future. Sustainable design approach is needed as the technology will shape our cities and urban planning much more in the future.

In addition to the aspects of safety and confrontation with the urban space, central theme of the task is dealing with the energy needs of the colocation center. The chosen lot is located in Bruxelles, near Gare du Nord . The colocation center will serve the companies in this area, and as well the possible future developement around the former “ Tour de Taxis ” zone.

The goal is an environmentally- and resource-efficient building. Despite enormously high consumption of energy, by combination of the colocation center with a data center this can be realized.

In contrast to colocation center, by using new technologies the data center energy savings and optimization of resource consumption are possible. Through server virtualization, operation of blade servers and Iceotope servers the energy consumption can be reduce up to 93%.

But the most important feature of the colocation center should be the ability to create a connection between urban space and the building. This building is not designed to be just a consumer, but also to contribute something to its surroundings.

There is a possibility on this site, through a hybridization between a Data/Colocation center and Vertical farming, to create a new type of symbiosis between nature and technology. Through the vertical farming, the use of renewable energy (wind, solar, plant energy), waste recycling or water treatment can be optimized and developed more efficient and faster. Unlike conventional farming methods, the vertical farming allows year-round harvests. A non-seasonal crop production increases the productivity depending on the crop species by a factor of 4 to 6. Further transport or cooling is not required. This leads to considerably less spoilage or loss by crop failures. Another benefit would be the treatment of domestic water and polluted air. The oxygen released by photosynthesis would provide for the enhancement of the environment in the vicinity of the vertical farm.

BG


Задачата на проекта е дизайн на център за колокация в Брюксел. Център за колокация - още наричан “носител хотел” е специален вид център за данни. Операторите предлагат на своите клиенти възможност да инсталират сами свой собствен сървър. Необходимостта от този вид функционални сгради е очевидна, в ерата на цифровите технологии, в която живеем. Такива сгради ще бъдат често наблюдавани в бъдеще. Устойчивият дизайн е необходим подход при проектирането на дата център, тъй като технологията ще оформя нашите градове и градоустройство много повече в бъдеще.

В допълнение към аспекти на безопасността и вписване в градското пространство , централна тема на задачата се занимава с енергийните нужди на център за колокация . Избраната локация се намира в Брюксел , в близост до Gare Du Nord . Центърът за колокация ще обслужва фирми в тази област , както и евентуално бъдещо развите около бившата " Тour de Taxis " зона.

Целта е екологично и ресурсно - ефективна сграда . Въпреки изключително високо потребление на енергия, чрез комбинация от kолокациoнен център с един стандартен център за данни и виртуализация това може да се реализира.
За разлика от центъра за колокация, при стандартните центровете за данни, с помощта на нови технологии, спестяването на енергия и оптимизирането на консумацията на ресурси са напълно възможни. Чрез виртуализация на сървърите, изполъването на блейд сървъри и сървъри Iceotope консумацията на енергия може да се намали до 93 %.
Но най-важната характеристика на центъра за колокация трябва да бъде възможността да се създаде връзка между градското пространство и сградата. Тази сграда не е проектирана да бъде само консуматор, но също така да допринесе за позитивното развитие на околната среда.

Чрез хибридизация между центъра за колокация и вертикално земеделие, може да се създаде нов вид симбиоза между природа и технология. Чрез вертикално земеделие, използването на възобновяеми енергийни източници ( вятърна, слънчева електроцентрала ), рециклиране на отпадъци или пречистване на водата може да бъде оптимизирано и разработено по-ефективно и по-бързо . За разлика от традиционните методи на отглеждане, вертикалното земеделие позволява целогодишно реколти . Тези реколти увеличават производителността в зависимост от вида на основната култура с фактор от 4 до 6. По- нататъшно транспортиране или охлаждане не е необходимо . Това води до значително по-малко разваляне или загуба от лоша реколта. Друга полза би било пречистването на вода за битови нужди и на замърсен въздух . Кислородът, освободен от фотосинтезата ще осигури за подобряването на околната среда в близост до вертикалната ферма.


type

Concept Idea

Location

Bruxelles, Belgium

year

2012